Sociální služba

 

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností podle zákona 108/2006 Sb., o soc. službách zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení. Výše uvedený zákon dále uvádí, jaké informace musejí být u každé služby evidovány, respektive jaké informace musí žadatel/oznamovatel poskytnout pro účely registrace. Získaná data se zaznamenávají v aplikaci do formuláře Služba.

Detail služby

 

Sociální služba je definována:

Konkrétní druh sociální služby vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách.

Jedinečné identifikační číslo, které je generováno aplikací.

V případě zadání data "do" je nutné uvést i důvod ukončení.

Forma sociální služby může být pobytová, ambulantní nebo terénní (povoleny jsou i kombinace).

Způsob zajištění zdravotní péče může být zabezpečeno skrze zdravotnické zařízení nebo vlastní zaměstnance poskytovatele. Do aplikace se informace uvádí pouze u některých sociálních služeb.

Zaškrtávací políčko se označí pouze v případě, je-li zřizovatelem kraj.

Zaškrtávací políčko se označí pouze v případě, má-li služba být přístupná i pro veřejnou část IS OKlužby - registr, IS OKslužby - příspěvek na péči a IS OKslužby - poskytovatel.

U takto označených sociálních služeb bude po poskytovateli požadován statistický výkaz.

Poskytovatel sociální služby je určen zvolenou evidencí. Údaje o něm je možné dodatečně opravit přes tlačítko .

Sociální služba může být poskytována v jednom či více zařízeních (z toho jedno smí být označeno za kontaktní). V seznamu jsou uvedeny vždy aktuální zařízení. Pokud k aktuálnímu datu takové neexistuje, aplikace oznamuje, že poskytování služby bylo ukončeno.

Podrobnosti o zvolených zařízeních se zobrazí po stisknutí . Nové místo poskytování, zařízení se zvolí výběrem ze seznamu . V seznamu se zobrazí všechna zařízení poskytovatele, která jsou v aktuálním období platná, nebo jejich platnost "od" je v budoucnu (žadatel oznamuje poskytování služby v zařízení s předstihem).

 

Výběr zařízení

Na detail informací o zařízení je možné nahlédnout  nebo zadat datum , od/do kterého je služba v zařízení poskytována. Zaškrtávacím políčkem lze nastavit nezveřejnění místa poskytování, ale pouze v případě, že se jedná o sociální službu poskytovanou v azylovém domě, pobytovou sociální službu poskytovanou v intervenčním centru anebo v zařízení pro krizovou pomoc. Pokud bude u zařízení uveden tento požadavek, jeho adresa nebude zobrazována ve veřejném registru poskytovatelů sociálních služeb.

           Interval platnosti poskytování služby v zařízení

 

 

Jestliže je služba poskytována jen v rámci kraje, ve kterém se nachází zařízení, zvolí se standardní, pokud působnost přesahuje tento kraj, vybere se typ jiný a označí se zaškrtávacími políčky příslušná místa poskytování.

Pokud je zadáno více forem poskytování, uvede se kapacita pro každou formu poskytování zvlášť.  Lze vybrat z celkem pěti typů kapacity (počet klientů, počet kontaktů, počet intervencí, počet lůžek, počet hovorů), u kterých se uvede příslušný počet a doplní eventuelně upřesňující poznámkou.

             Kapacita služby

 

Implicitně je nastavena nepřetržitá pracovní doba, lze ji ale změnit, pokud se poskytuje služba v časových intervalech např. jen v některé dny nebo po omezenou dobu. Zvolí se příslušný den, stiskne se tlačítko pro editaci  a následně se zadá v otevřeném formuláři požadovaný čas.

 

            Pracovní doba

 

Příklady pracovní doby:

          

V pondělí a ve středu od 9h do 18h                             Od pondělí 9h do pátku 18h

 

Cílová skupina je pro lepší orientaci očíslována shodně s odpovídajícím tiskopisem a volí se označením příslušného zaškrtávajícího políčka. Přes tlačítko  je možné doplnit
i upřesnění.

Označením zaškrtávacího políčka se zvolí požadovaná věková kategorie. Pokud žádná kategorie není vyhovující, dopíše se věková struktura slovně do upřesnění. Pozor, pokud je zapsáno upřesnění, tiskne se na výstupních dokumentech příslušný text nikoliv jednotlivé kategorie. Ty je přesto nutné vyplnit, jelikož podle nich dochází k vyhledávání ve veřejné části IS OKslužby - registr.

Pro každou službu lze založit zvlášť kontakt  nebo si vybrat z dříve založeného . Tímto způsobem je možné kontakt zkopírovat z údajů o poskytovateli nebo z informací jiné sociální služby (označí se odpovídající zaškrtávací políčko).

 

                   Výběr kontaktů

Ke každé službě je žadatel/oznamovatel povinen doložit:

Stisknutím tlačítka  se otevře formulář se seznamem přiložených souborů. Pro lepší přehlednost lze zobrazit pouze přílohy určitého typu. Soubory uložené v databázi je možné smazat , eventuelně tlačítkem  upravit jejich platnost, typ apod.

             Seznam souborů

Nový soubor se vkládá pomocí tlačítka . Zvolí se jeho typ, platnost a načte se z disku . Je-li příloha uložena v databázi IS, lze ji zpětně uložit na lokální disk . Tlačítko  název souboru smaže a  přílohu otevře k nahlédnutí.

           Soubor služby

           

Viz kap. Inspekce sociálních služeb